UVBTK:S

POLICY

Reviderad under 2023 och 2024
Antagen: 2024

Genom att betala medlemsavgift accepterar medlem och målsman att UVBTK:s policy respekteras och följs.

Vision 

UVBTK är den givna klubben för den som vill träna bordtennis genom att vara en inkluderande och engagerande klubb som bidrar till medlemmarnas och tränarkårens utveckling. 

Värdegrund 

UVBTK:s verksamhet följer i linje med RF-SISU följande grundläggande principer som värdegrund: 

 • Glädje och gemenskap 

 • Allas rätt att vara med 

 • Demokrati och delaktighet 

 • Rent spel 

Verksamhetsidé 

För att arbeta för vår vision och införliva värdegrunden ska klubbens verksamhet erbjuda kvalificerade träningar som är anpassade efter medlemmarnas behov. För att efterleva detta strävar UVBTK efter att: 

 • ha välutbildade tränare 

 • ha en välbalanserad ekonomi 

 • skapa föräldraengagemang 

 • stärka klubbandan med gemensamma aktiviteter, både i och utanför den egna hallen 

 • ha en miljö som sprider trivsel och engagemang för såväl medlemmar som tränare 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att: 

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 

 • alla som vill, oavsett etnicitet, religion, nationalitet, ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet  

 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar 

 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 

 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap 

Policy 

 • Visa respekt mot med- och motspelare, domare, ledare och publik 

 • Alla ska känna sig välkomna. UVBTK utgår från en grundsyn på alla människors lika värde oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga. 

 • Värna vår föreningsverksamhet och dess samarbetspartners 

 • Följa UVBTK:sAlkohol, Narkotika, Doping och Tobakspolicy som är i linje med RF-SISU:s bestämmelser.  

Spelare i UVBTK ska... 

 • alltid ha en positiv attityd och vara en god kamratsom hjälper och uppmuntrar sina medspelare 

 • hålla tider och vara förberedda 

 • vara aktiva under träning, lyssna och följa instruktioner 

 • visa respekt mot tränare och kamrater 

 • lägga undan sin telefon under träningen 

 • följa regler och inte fuska 

 • Respektera domare och domarens beslut  

 • alltid göra sitt bästa både i och utanför pingishagen 

 • agera lojalt för föreningen och i enlighet med föreningens intressen 

 • inte göra reklam eller sälja träning för annan klubb eller verksamhet, där medlem är aktiv tränare/coach 

 • inte bedriva verksamhet som konkurrerar med klubbens intressen eller verksamhet på ett negativt sätt 

 • bära UVBTK:s matchtröja under tävlingssammanhang och där med stolthet representera UVBTK 

 

Föräldrar till barn i UVBTK ska... 

 • agera positivt och uppmuntra medlemmar 

 • se till att ditt barn kommer i tid till träning/tävling 

 • kommunicera förhinder att närvara vid tävlingssammanhang till ansvarig 

 • stötta våra barn genom att engagera sig i klubbens träning/tävlingsverksamhet 

 • Låta ledare sköta kommunikationen under tävling och match 

 • aldrig skälla eller göra negativa utlåtanden mot spelare, domare eller publik före, under och efter match 

 • förstå att vårt engagemang är viktigt både före, under och efter träning/tävling 

 • Se till att sitt barn/ungdom över 18 år betalar sin medlems- och träningsavgift I tid 

 • I största mån undvika “resultathets” hemifrån 

 • tillsammans med sitt barn gå igenom vad som gäller för en spelare I UVBTK 

 • hjälpa att driva UVBTK genom att ta del i verksamhetens göromål såsom att plocka fram och undan bord, skjutsa och ställa upp som cafépersonal 

 • representera UVBTK och agera i enlighet med föreningens värdegrund 

 

Tränare ska... 

 • vara förberedda och planera sina träningspass 

 • hålla tider 

 • vara där för våra medlemmar och fokusera på dem 

 • vara goda föredömen för medlemmarna 

 • utvecklas och utbildas för att kunna ge den bästa möjliga träningen 

 • vara medvetna om att UVBTKsmål är att motivera och engagera de som tränar utifrån deras möjligheter och egna försättningar 

 • se till att ta del av information ochkommunicera medövriga tränare samt styrelsen i de forum som erbjuds 

 • respektera domarens beslut under match 

 • inte bedriva egen verksamhet i föreningens lokaler eller i föreningens regi som inte tidigare är godkänd av styrelsen 

 • inte ta in externa spelare eller tränare som säljer träning i våra lokaler utan styrelsens godkännande 

 • inte ha egna aktiviteter utöver medlemmarnas aktiviteter under pågående träning 

 • inte agera på sätt som motarbetar föreningen eller dess intressen 

 

Styrelsen ska... 

 • uppvisa transparens och öppenhet för beslut, förslag och regler 

 • styra föreningen utifrån föreningens bästa 

 • vara ideellt engagerade 

 • ta beslut i demokratisk anda 

 • betala ut arvoden till privatpersoner i enlighet med Skatteverkets regler 

UVBTK:S

ANDT POLICY

Mål 

Vi, Upplands Väsby bordtennisklubb, tar ställning mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Genom att alla våra medlemmar möts av samma budskap kan vi tillsammans:  

 • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.  

 • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.  

 • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel på såväl idrott som samhälle 

Övergripande riktlinjer  

 • Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel i samband med föreningens verksamhet.  

 • Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDTS ett föredöme för barn och ungdomar.  

 • Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 

  

 

Alkohol  

 • Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.  

 • Vi dricker inte alkohol i föreningen då minderåriga är med.  

 • Vi erbjuder alltid alkoholfria alternativ på våra fester.  

 • Våra idrottsutövare undviker alkohol dagen före och under tävling, träning, träningsläger eller match.  

 • Våra ledare och tränare dricker inte alkohol i samband med träningsläger, tävlingar, matcher eller annan verksamhet där man ansvarar för föreningarnas barn och ungdomar.  

 • Vi undviker alkoholförsäljning vid våra allmänna arrangemang.  

 • Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda, till ökad alkoholkonsumtion.  

 • Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till matcher, träningar och tävlingar. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka din körförmåga. 

Tänk på!  

Att det är olagligt att bjuda eller köpa alkohol till minderåriga 

  

Narkotika och Doping 

Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg.  

Om man har fått preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika eller dopingklassade substanser söks dispens om nödvändigt.  

Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka regler som gäller för doping.  

Våra idrottsutövare, ledare och tränare följer Riksidrottsförbundets avrådan från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder.  

Vår förening har Vaccinerat klubben mot Doping. Information om Vaccinera klubben finns i längre ned i den här policyn under Handlings- och åtgärdsplan. 

Tänk på!  

Aktuell dopinglista finns på närmaste Apotek eller på RF:s hemsida: www.rf.se/antidoping/dopinglistor/  

Att kosttillskott kan innehålla dopingklassade preparat. Läs mer på: www.rf.se/antidoping/kosttillskott 

  

Tobak 

Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och en kultur utan tobak. 

 

Våra myndiga ledare, tränare och idrottsutövare strävar efter att avstå från tobak under träning, tävling eller match. 

 

Våra omyndiga idrottsutövare, tränare och ledare använder inte tobak under träning, tävling eller match. 

 

Tänk på! 

Hantera ditt eventuella tobaksbruk med omdöme inför andra. 

  

Åtgärdsplan 

Om ANDT-policyn inte följs inom vår förening ska vi 

 • Prata med berörd person. 

 • Meddela ansvarig person i föreningen om händelsen. 

 • Vår ansvarig erbjuder hjälp och stöttning utifrån föreningens egen handlingsplan. 

 • Om någon av våra minderåriga medlemmar använder alkohol, narkotika, doping, tobak eller misstänker spelmissbruk och matchfixing, kontaktar vi vårdnadshavare. 

 • Vid upptäckt av doping eller narkotikaanvändning kontaktar vi polis efter insamlande av fakta. 

Tänk på! 

Alla i föreningen har ett gemensamt ansvar i ett ANDT-arbete!